اگه تموم بشه ...

اگر به اندازه کافی فریاد زده باشی و آخرش باورت بشه که هیچکس نمیاد نجاتت بده دیگه فریاد نمی زنی

 
نمی جنگی

 
نه برای اینکه جا زدی  .... نه

 
فقط برای اینکه با خودت تکرار می کنی هیچ کس نمی دونه
هیچ کس ندید

 
اگه تموم بشه ... 
آخ .... اگه تموم بشه

 

/ 6 نظر / 27 بازدید
saghar

akh ke age tamum beshe akh ke age hame chiz pak beshe

ویکا

[افسوس][افسوس] اگه تموم بشه....

سحر

تموم نمیشه... به منم سر بزن مهربون

{ش.خ}

[گل][گل][گل] . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶

{ش.خ}

دوش زدست ساقی می خورده ایم من به خطارفته ام یا توخطا کرده ائی دوست دارم به بهای زندگی لیکن دروفاداری همیش پاینده ائی